Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten door “JCM Folietechniek” (verder te noemen de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden ( verder te noemen de opdrachtgever), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen in deze voorwaarden bepaald is, verbindend.

Artikel 2 : Offerten en aanbiedingen

 1. Alle offerten en aanbiedingen alsook gegevens in advertenties en drukwerk, verstrekt door de opdrachtnemer, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Door de opdrachtnemer opgegeven prijzen, aanneemsommen, kosten of honoraria (hierna te noemen prijzen) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het aanbod te handhaven.
 3. Wanneer zich na het aanvaarden van een opdracht omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de door de opdrachtnemer genoemde prijzen, zoals wijzigingen in transportkosten, lonen, koersen, invoerrechten, fiscale heffingen, fabrieksprijzen e.d., is de opdrachtnemer gerechtigd de prijswijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Doorberekening van prijswijzigingen geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 3 : Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, door acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel nadat de opdrachtnemer met de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst, moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis worden gesteld. Wijzigingen in de oorspronkelijke order die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 
 3. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen door personeel van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4: Leveringen c.q. opleveringstermijnen

Levertijden c.q. opleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet bindend, doch zullen niet excessief zijn en zijn afhankelijk van het feit of de opdrachtnemer zijn werkzaamheden op normale wijze kan verrichten, waarbij de benodigde materialen hem steeds tijdig worden geleverd.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle geleverde zaken, blijven met uitzondering van ieder ander, eigendom van de opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment waarop de tegenprestatie door de opdrachtgever met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken volledig is voldaan.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van het goed eveneens voor voor hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke de opdrachtnemer goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten. 
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit andere hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

Artikel 6 : Betalingscondities

 1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling, onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling, dienen te geschieden na uitvoering van de opdracht, binnen de door de opdrachtnemer op de factuur gestelde termijn.
 2. De opdrachtgever is van rechtswege in gebreke en verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met  de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn, is de opdrachtgever alsdan een rente verschuldigd van 1.25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 
 5. De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling is na uitvoering van de opdracht voorts onmiddellijk opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en indien deze overlijdt en /of in liquidatie treedt.

Artikel 7 : Ontbinden 

Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige, in deze voorwaarden bedoelde, overeenkomst met de opdrachtnemer voortvloeien, alsmede ingeval van opschorting van betalingen, stilleggen of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door hem geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen)  zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade zijdens de opdrachtnemer.  

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten ingeval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar werknemers of tussenpersonen is de aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde dan ook ontstaan, van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor zijn aansprakelijkheidsverzekeraar terzake uitkering doet, of, indien geen verzekeringsuitkering wordt verkregen, tot ten hoogste het bedrag van de desbetreffende factuur van de opdracht. 
 2. In afwijking van het in dit artikel gestelde geldt dat op  de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid rust indien de opdrachtgever op een moment waarop de opdrachtnemer de schade veroorzaakt zou hebben enige verplichting uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen. 
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of aan derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
  1. fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven, niet van de opdrachtnemer afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de opdrachtgever afkomstig.
  2. ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
  3. functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is voorgeschreven.
  4. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever voor het werk zijn aangesteld. 
 4. De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, door de opdrachtgever of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de nakoming.
 5. Evenmin is de opdrachtnemer, voor zover dat uit het in de voorgaande leden van dit artikel niet reeds zou voortvloeien, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de verkochte zaken, of door enige handeling in strijd met de door de opdrachtnemer of de fabrikant verstrekte gebruiksinstructies, of door het gebruik van zaken voor andere doeleinden dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

Artikel 9 : Overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer vanwege een overmachtsituatie blijvend verhinderd is zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enigerlei vorm van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke buiten de schuld, invloedsfeer  dan wel risicosfeer van de opdrachtnemer vallen, waaronder oorlogsdreiging, natuurrampen, weersinvloeden, machinebreuk, stakingen in een toeleveringsbedrijf, niet tijdige of verkeerde leveringen van toeleveringsbedrijven, etc.

Artikel 10 : Reclames

 1. Eventuele reclames ten aanzien van geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na (op)levering van de goederen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering de opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen.
 3. De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen of aan derden doorgeleverd heeft.

Artikel 11 : Garantie

 1. De opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede opdracht en de daarbij gebruikte materialen gedurende de periode als uitdrukkelijk en in alle redelijkheid (schriftelijk) overeengekomen, te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling aan opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer verleent ten aanzien van geleverde zaken of onderdelen daarvan, die zij betrokken heeft van een (toe)leverancier, geen enkele garantie anders dan de garantie die terzake van de betreffende zaak of van het betreffende onderdeel daarvan door de (toe)leverancier van die zaak of dat onderdeel wordt verleend.
 3. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen van de geleverde zaken waarvan het gebruik door of vanwege de opdrachtgever is voorgeschreven of die door of vanwege de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Tevens zijn uitgesloten de gebreken in de geleverde zaken die door het gebruik van de hiervoor bedoelde materialen of onderdelen zijn ontstaan. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijk gesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd.
 4. De opdrachtnemer is op grond van haar garantieverplichting niet aansprakelijk indien de zaak niet naar behoren functioneert ten gevolge van een gebrek in een door of namens de opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, constructie, werkwijze dan wel een fout in en door of namens de opdrachtgever ter beschikking gesteld advies.
 5. De garantieverplichting van de opdrachtnemer vervalt indien:
  1. de opdrachtgever zelf wijzigingen in, reparatie en/of vervanging aan het geleverde verricht of door, niet door de opdrachtnemer aangewezen, derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
  2. de opdrachtgever het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  3. de opdrachtgever het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt of onderhoudt;
  4. gebreken zijn ontstaan door onachtzaamheid, ongeval of normale slijtage, dan wel moeten worden toegeschreven aan de omstandigheden van bijzondere aard die de opdrachtnemer ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het werk in redelijkheid geacht moet worden bij de aanvaarding c.q. uitvoering niet te kunnen hebben voorzien;
  5. de opdrachtgever het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden;
  6. de opdrachtgever enige uit de overeenkomst van welke aard ook voortvloeiende verplichting jegens de opdrachtnemer niet nakomt;
  7. de opdrachtgever niet binnen acht dagen na het constateren van de gebreken de opdrachtnemer daarvan (schriftelijk) in kennis stelt.
 6. De kosten van het opsporen en herstellen van de gebreken die op grond van dit artikel niet door de garantie van de opdrachtnemer worden gedekt, zullen aan de opdrachtgever tegen geldende tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 12 : Geschillen

 1. Op alle met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van arrondissement van vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt voor het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 13 : Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven ; een exemplaar daarvan wordt op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden.  
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.